Algemene Voorwaarden

Jeriss Cloud Center
Stationsstraat 40
1930 Zaventem
[email protected]
www.jeriss.be/nl/
BTW : BE 0769 778 340
IBAN : BE82 0689 4177 7168

via de natuurlijke persoon,

Simon Gevcen
Stationsstraat 40
1930 Zaventem

hierna te noemen “de Webmaster”,

hieronder de algemene voorwaarden, hierna te noemen “de voorwaarden”,

die zijn professionele activiteiten met zijn Cliënteel regelen, hierna “de Klant” genoemd.

1. Toepassingsgebied

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele activiteiten tussen de Webmaster en de Klant.
 2. Elk contract aangegaan met de Webmaster impliceert de volledige en volledige aanvaarding van deze Voorwaarden door de Klant. Daarom stemt de Klant er vrijwillig mee in gebonden te zijn aan de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 3. De Webmaster behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en op voorwaarde dat deze wijzigingen op zijn website worden weergegeven door de datum van de laatste wijziging van de Voorwaarden te vermelden. Deze wijzigingen hebben echter geen terugwerkende kracht en zijn derhalve niet van toepassing op lopende contracten, met uitzondering van bepalingen die voortvloeien uit de openbare orde of dwingende wetgeving.
 4. Geen enkele afwijking van deze Voorwaarden kan worden aanvaard zonder de schriftelijke toestemming van de Webmaster.

2. Offerte

 1. Offertes zijn gratis en geldig gedurende één kalendermaand vanaf de datum van verzending van de offerte aan de potentiële Klant.
 2. Zij bevatten een gedetailleerde en volledige specificatie van de opdracht waarop zij betrekking hebben.
 3. Zij omvatten een volledige kopie van deze Voorwaarden. Door de offerte in te vullen en te ondertekenen, erkent de Klant deze te hebben gelezen en aanvaard.
 4. De Klant erkent dat hij van de Webmaster alle informatie heeft ontvangen die nodig is om een geïnformeerde keuze te maken van de diensten en prijzen van de Webmaster.
 5. Geen enkele wijziging van een offerte kan worden doorgevoerd zonder het akkoord van de Webmaster, die gemachtigd is de prijzen te herzien indien de Klant de inhoud van de offerte wenst te wijzigen of indien de geldigheid van de offerte is verstreken.
 6. Een offerte is niet bindend voor de Klant of de Webmaster tenzij deze (1) is ingevuld en ondertekend door de Klant, (2) in zijn originele vorm aan de Webmaster is overhandigd, en (3) formeel en uitdrukkelijk door de Webmaster is gevalideerd.
 7. Elke offerte die tegelijkertijd aan de drie bovenvermelde voorwaarden voldoet, heeft de waarde van een contract, behalve indien de geldigheidsduur van de offerte is verstreken of indien de Webmaster twijfelt aan de integriteit van de door de Klant gegeven offerte.
 8. De Webmaster heeft een discretionair recht om te weigeren een offerte te valideren (zelfs als deze naar behoren is ingevuld, ondertekend en geleverd door de Klant) zonder enige verplichting om de de Klant te rechtvaardigen of te compenseren, op voorwaarde dat de weigering schriftelijk aan de Klant wordt meegedeeld binnen 14 werkdagen na de datum van ondertekening van de offerte door de de Klant.

3. Opnames

 1. De Klant kan, als particulier, binnen 14 kalenderdagen na de verzending van de door hem ondertekende offerte, de overeenkomst herroepen door een schriftelijk verzoek per e-mail te sturen naar [email protected] Na deze periode kan geen enkele aanspraak meer worden aanvaard tegen de aanvaarde offerte. De Klant zal dus niet langer de desbetreffende factuur kunnen betwisten.
 2. Zodra het verzoek tot herroeping is verwerkt, ontvangt de Klant een bevestigingsmail hierover en wordt hij op de hoogte gebracht van de einddatum waarop de verbintenis afloopt. De handeling van intrekking kan immers pas leiden tot de beëindiging van de verbintenis wanneer deze afloopt. Het leidt niet tot onmiddellijke gedwongen beëindiging van het contract.
 3. Geen enkele vergoeding of terugbetaling kan geëist worden in geval van (al dan niet voorafgaande) opzegging van de opdracht door de opdrachtgever. Met andere woorden, de Klant is verplicht de volledige prijs te betalen van de aanvaarde offerte en de factuur die naar de Klant werd gestuurd.
 4. De herroepingsbepalingen zijn niet van toepassing op cliënten in de hoedanigheid van beroepsbeoefenaren.

4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, exclusief BTW.
 2. De Webmaster heeft het recht de tarieven aan te passen wanneer de de Klant vraagt om de initiële raming te wijzigen of wanneer de opdracht na voltooiing ervan wordt verlengd. Zij zal de Klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.
 3. De Webmaster draagt er zorg voor om alle potentiële Cliënten de grootst mogelijke transparantie te bieden met betrekking tot de prijzen. Daartoe publiceert zij op haar website een prijslijst met geschatte prijzen voor verschillende soorten diensten. Zij wordt echter slechts als aanwijzing gegeven en vormt geen definitief prijsaanbod, dat officieel zal worden gemaakt wanneer de individuele offerte wordt meegedeeld.
 4. Mits voorafgaande kennisgeving, kan de Webmaster (bij de eerstvolgende vernieuwing) het tarief herzien van elke onderhoudsformule onderschreven door de Klant, in geval de door de Klant gevraagde werklast niet (meer) overeenstemt met de aanvankelijk bepaalde specificaties. In dit opzicht zal de Webmaster de Klant schriftelijk op de hoogte brengen van deze wijziging voor de hernieuwing van de formule en dit minstens 30 kalenderdagen voor de hernieuwingsdatum.
 5. Alle onderhoudspakketprijzen zijn onderhevig aan aanpassingen van de kosten van levensonderhoud.

5. Prijsstelling

 1. De facturatie van de opdrachten van de Webmaster zal gebeuren op de hierna beschreven basis, die evenwel kan gewijzigd worden naargelang de omstandigheden. Enerzijds zal de Klant aan de Webmaster een voorschot betalen van ongeveer 25% van het bedrag van de offerte (tenzij anders bepaald in het bestek). Anderzijds zal de Webmaster aan het einde van zijn opdracht een factuur opstellen voor alle geleverde diensten op basis van de desbetreffende raming.
 2. Er zullen geen diensten worden verleend totdat de aanbetaling is ontvangen.
 3. De factuur van de Webmaster kan enkel door de Klant worden betwist binnen de vijftien kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Na deze termijn wordt zij geacht definitief door de Klant te zijn aanvaard.
 4. Behoudens andersluidende bepaling zijn de facturen van de Webmaster betaalbaar binnen de dertig kalenderdagen na hun verzending.

6. Vertragingen

 1. Niet-betaling op de vervaldag van een factuur geeft de Webmaster het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten te eisen op basis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties, evenals een forfaitaire schadevergoeding voor administratieve kosten van 10% van het onbetaalde bedrag (met een minimum van 50 € excl. BTW), onverminderd de redelijke invorderingskosten zoals voorzien in de voornoemde wet.
 2. Tijdens de incasso zal de Webmaster de uitvoering van de diensten handhaven om de kwaliteit van zijn diensten te handhaven. Zij heeft evenwel het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten in geval van aanhoudende niet-betaling door de Cliënt.

7. Vernieuwing

 1. Elke website die door de Webmaster wordt gemaakt, moet worden gekoppeld aan een onderhoudspakket voor een periode van minimaal één jaar. De Klant kan zich desgewenst verbinden tot een betaling over meerdere jaren.
 2. Naast een onderhoudspakket kan de Klant ook intekenen op andere soorten pakketten (domeinnamen, hosting, content editing, of andere…), waarvan de aard zal worden beschreven in de offerte en het bestek.
 3. Behoudens andersluidende bepaling in de offerte aanvaardt de Klant de stilzwijgende verlenging van de onderschreven formules en, bijgevolg, de automatische verlenging van de bijhorende facturen. De Klant kan de verlenging evenwel opzeggen door schriftelijke kennisgeving uiterlijk op de veertiende werkdag vóór de verlenging van de formules.
 4. Elke verlenging is voor dezelfde duur als de laatst overeengekomen duur.
 5. Door de betaling van de automatisch vernieuwde facturen aanvaardt de Klant opnieuw de huidige Voorwaarden in de versie die van toepassing is op het ogenblik van de vernieuwing van elke formule.

8. Onderhoud

 1. De Webmaster zorgt er naar beste vermogen voor dat de aan onderhoud onderworpen diensten correct functioneren. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor andere storingen dan die waarvoor zij als normaal zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar aansprakelijk zou zijn.
 2. De Webmaster controleert maandelijks de goede werking, de vernieuwing (indien van toepassing) en de update (indien beschikbaar) van de server, de beveiligingsoplossing, de database, de hosting, de domeinnaam, de e-mailadressen die aan de domeinnaam zijn gekoppeld, en de licenties van derden die op de website actief zijn.
 3. Standaard zijn alle kosten die gemaakt worden tijdens het onderhoud voor rekening van de Webmaster. De Webmaster kan echter alle kosten in verband met het beheer door de Klant van de door de Klant op de website gepubliceerde inhoud aan de Klant in rekening brengen. Als een niet-uitputtend voorbeeld, kan de Webmaster de kosten van de automatische vertalingen die door laatstgenoemde worden gegenereerd aan de Klant aanrekenen, of als alternatief de betaling van deze automatische vertalingen opzetten om direct door de Klant zelf te worden gefactureerd en betaald.

9. Beëindigingen

 1. Indien de Klant besluit zijn abonnement op te zeggen voor het verstrijken van het abonnement, worden de Klant en de Webmaster ontheven van hun verantwoordelijkheden bij het verstrijken van het abonnement. Zo zal de Webmaster de dienst die wordt geleverd door het abonnement deactiveren op de werkdag die volgt op het verstrijken van het genoemde abonnement.
 2. Indien de Klant besluit zijn abonnement te beëindigen na het verstrijken van de termijn voor het beëindigen van de automatische verlenging van het contract zoals hierboven uiteengezet, is de Klant verplicht het volledige bedrag van het verlengde contract te betalen. De opzegging gaat dan pas in aan het einde van de verlenging die op de afgelopen werkdag al is ingegaan.

10. Ontwerp

 1. De Webmaster zal er zorg voor dragen om met de Klant de domeinnaam van zijn voorkeur te selecteren, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Elke domeinnaam die in de offerte van de Webmaster wordt voorgesteld, is onderhevig aan deze beschikbaarheidsreserve. In geval van niet-beschikbaarheid zal de Webmaster de Klant vergelijkbare alternatieven aanbieden. Indien de domeinnaam tussen de ondertekening van de offerte en de uitvoering daarvan niet meer beschikbaar blijkt te zijn, kan de Klant geen schadevergoeding eisen van de Webmaster.
 2. De Webmaster zal het grafische charter van de website definiëren op basis van de door de klant meegedeelde voorkeuren. Hij zal, in de mate van het mogelijke, de instructies van de Cliënt nauwgezet opvolgen, voor zover dit niet in tegenspraak is met de voorafgaande raming of met het bestek dat aanvankelijk bij het sluiten van de overeenkomst werd opgesteld.
 3. De Klant is verplicht de Webmaster alle nodige inhoudelijke informatie te verschaffen (teksten, afbeeldingen, beschrijvingen of andere informatie) zodat deze laatste zijn werk kan uitvoeren.
 4. De Klant garandeert dat hij over de nodige rechten beschikt voor de exploitatie en publicatie van alle inhoud op zijn internet. Dit omvat informatie die door de Klant wordt doorgegeven om door de Webmaster te worden gepubliceerd, evenals informatie die door de Klant zelf wordt gepubliceerd indien hij toegang heeft tot het platform. De Klant is volledig aansprakelijk tegenover de Webmaster voor elk verhaal door een derde partij als gevolg van het niet respecteren door de de Klant van hun rechten met betrekking tot de gepubliceerde inhoud. De Klant erkent hierbij dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor eventuele inbreuken.
 5. De Webmaster wijst alle verantwoordelijkheid af in het geval dat de de Klant foutieve gegevens doorgeeft.
 6. De Webmaster zorgt ervoor dat hij altijd de voorkeur geeft aan het gebruik van royaltyvrije technologieën. In het geval dat een dergelijke optie niet beschikbaar is om aan de behoeften van de Klant te voldoen, zal de Webmaster zoeken naar en de Klant het best betalende alternatief aanbieden dat beschikbaar is op de markt.
 7. Tenzij anders bepaald, voert de Webmaster al zijn website-ontwerpen uit op WordPress en WooCommerce.
 8. Elk gebruik van betalende software is ten laste van de Webmaster, met inbegrip van de aankoop van licenties die noodzakelijk zijn voor de goede werking van deze software.
 9. De Webmaster is aan de klant gebonden door een middelenverbintenis.

11. Leveringen en deadlines

 1. De Webmaster verbindt zich ertoe zijn opdrachten uit te voeren binnen een redelijke termijn zoals geraamd in het bestek (deze termijn wordt evenwel slechts als aanwijzing gegeven, zonder verbintenis), vanaf de datum van ondertekening van de offerte en onder voorbehoud van ontvangst door de Klant van alle informatie die nodig is voor de uitvoering van de opdracht.
 2. In geval van vertragingen, kan geen schadevergoeding geëist worden van de Webmaster, tenzij de Klant een fout of een duidelijke professionele nalatigheid van de Webmaster aantoont.

12. Garanties

 1. De Klant geniet een conformiteitsgarantie van de geleverde diensten met betrekking tot de schatting. In geval van anomalieën beschikt de Klant over een termijn van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van levering, om deze eventuele anomalieën te melden aan de Webmaster, die er kosteloos en zo snel mogelijk voor zal zorgen dat deze worden gecorrigeerd.
 2. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de conformiteitsgarantie van de gevraagde diensten na een tussenkomst of een ongeoorloofde wijziging, een verwerkingsfout of niet-conform gebruik door de Klant, of als gevolg van een anomalie veroorzaakt door een tussenkomst van de Klant of een derde.
 3. De Webmaster garandeert de Klant het best mogelijke beschermingsniveau dankzij een allesomvattende beveiligingsoplossing. Zij zorgt er ook voor dat zij de beste instrumenten gebruikt die op de markt beschikbaar zijn, en ziet erop toe dat geen gebruik wordt gemaakt van technologieën die aan waardevermindering of veroudering onderhevig zijn.
 4. De Webmaster biedt de Klant de best mogelijke technische ondersteuning. In het geval van een technische storing zal de Webmaster de nodige stappen ondernemen om het incident zo snel mogelijk op te lossen.

13. Beveiliging

 1. Om een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau te garanderen, installeert de Webmaster de best beschikbare veiligheidsoplossingen op de website van de Klant. Hij kan echter niet garanderen dat er zich nooit een fout zal voordoen, in welk geval de Webmaster niet verantwoordelijk kan worden gesteld, tenzij de Klant een fout of een duidelijke professionele nalatigheid van de Webmaster vaststelt.
 2. Alle websites van de Webmaster hebben automatische back-ups die zowel lokaal als in de Cloud worden gehost, waardoor de website van de klant veilig en snel kan worden hersteld in geval van nood.

14. Online verkoop

 1. De Klant is de eigenaar van de inkomsten die worden gegenereerd door de verkoop van het platform, in het geval van een e-commercesite.
 2. Er worden geen inkomsten uit verkoop beheerd door de Webmaster. De inkomsten worden namelijk rechtstreeks door het verkoopplatform doorgegeven aan een derde betalingsorganisatie (gewoonlijk Mollie N.V.), waarbij de Klant op zijn eigen naam een rekening zal hebben aangemaakt. De Webmaster treedt niet op als tussenpersoon bij het beheer van deze inkomsten.
 3. Bij een storing van het betalingssysteem van derden kan geen aanspraak worden gemaakt op de Webmaster.

15. Toegangsrechten

 1. Om zijn opdrachten in goede omstandigheden te kunnen uitvoeren, is de Klant verplicht alle nodige toegangen te verschaffen die de Webmaster nodig heeft. Bij wijze van niet-uitputtend voorbeeld kan de Webmaster toegang vragen tot de e-mailadressen die aan de domeinnaam zijn gekoppeld en er verbinding mee maken zonder voorafgaande toestemming van de Klant, om te controleren of ze correct functioneren.
 2. De Webmaster verbindt zich ertoe de Klant alle nodige waarborgen inzake veiligheid en vertrouwelijkheid te bieden met betrekking tot dit bevoorrechte toegangsrecht. Zij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen buiten haar wil of controle met betrekking tot deze garanties. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om een eventuele tekortkoming van de Webmaster te bewijzen.
 3. Indien de Klant toegang wenst tot het websiteplatform, heeft de Webmaster alle rechten om deze toegang te aanvaarden of te weigeren. Aan de Webmaster kan geen verplichting worden opgelegd om het verzoek te accepteren.
 4. Indien de Webmaster de Klant machtigt om toegang te krijgen tot het platform, wordt aan de Klant een beperkt toegangsrecht verleend zodat hij de inhoud van de website waartoe de Webmaster toegang heeft verleend, kan raadplegen, wijzigen of verwijderen.
 5. Als deze laatste, na de toegangsautorisatie van de klant, op eigen initiatief enige manipulatie uitvoert die tot (kleine of grote) schade leidt, is de klant als enige verantwoordelijk voor dit incident en kan hij geen klacht indienen bij de Webmaster. Ter indicatie kan de Webmaster op verzoek van de Klant de site herstellen naar de laatst beschikbare back-up.

16. Eigendomsrechten

 1. De Webmaster is de enige eigenaar van al zijn prestaties op een volledige, volledige en ondeelbare manier. Dit omvat de website, domeinnaam, hosting, en alle gepersonaliseerde e-mailadressen die aan de domeinnaam zijn gekoppeld. Alleen de Webmaster kan van deze regel afwijken door in de offerte expliciet te bepalen dat het eigendomsrecht overgaat op de Klant volgens de voorwaarden die daarvoor zullen worden verstrekt.
 2. Geen enkel eigendomsrecht (intellectueel, auteur, commercieel, buren, of ander) kan door de Klant worden geclaimd ten aanzien van de prestaties van de Webmaster.
 3. De Webmaster behoudt zich het recht voor om een discrete en niet-opdringerige banner op de website te plaatsen om zichzelf bij de bezoekers van de website te promoten.
 4. Elk hergebruik van de eigendomsrechten met betrekking tot het werk van de Webmaster zonder de toestemming van de Webmaster is strikt verboden. De Webmaster behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen tegen de Klant te ondernemen om dit misbruik van rechten te stoppen en om schadevergoeding te eisen.

17. Diverse clausules

 1. De Webmaster handelt te goeder trouw en als een ijverig ondernemer in de uitoefening van zijn professionele activiteiten.
 2. De Klant is verplicht alle informatie te verstrekken die de Webmaster nodig heeft om zijn taken uit te voeren. Indien dit niet het geval is, kan de Webmaster verklaren dat hij niet in staat is zijn opdracht uit te voeren en deze opschorten totdat de vereiste informatie is verkregen.
 3. De Webmaster kan in bepaalde gevallen tijdelijke onderbrekingen in de beschikbaarheid van de website plannen in geval van, bijvoorbeeld, technische verbeteringen aan de dienst, het platform, de server of de database. Deze onderbrekingen zullen zo kort mogelijk zijn. Zij geven de Klant geen recht op schadevergoeding.
 4. De Webmaster die als natuurlijke persoon optreedt, kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen in geval van onbeschikbaarheid van zijn persoon, bijvoorbeeld in geval van ziekte, ongevallen, onbekwaamheid of invaliditeit. Hij zal er echter voor zorgen dat hij in een dergelijk geval contact opneemt met een werknemer die in staat is de opdracht voort te zetten en de Klant de identiteit van deze werknemer meedeelt.
 5. De Webmaster kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen bij incidenten op het niveau van derde partijen zoals hosting-, domein-, certificaat- of beveiligingsproviders.
 6. De Webmaster heeft het recht zijn activiteiten op te schorten tijdens zijn geplande vakantie. Zij zal de data spontaan of op verzoek aan de Klant meedelen.
 7. De Webmaster verbindt zich ertoe persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met zijn privacybeleid en de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zij verbindt zich ertoe geen persoonsgegevens mee te delen voor andere doeleinden dan de uitvoering van de haar door de de Klant toevertrouwde opdracht(en). De Klant kan te allen tijde de Webmaster vragen naar de gegevens die door hem over hem zijn opgeslagen en heeft het recht om te vragen dat deze onmiddellijk worden gewijzigd.
 8. De opdrachten aan de Klant worden beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden in hun Franse versie zoals van toepassing op het ogenblik van hun afsluiting. Zij worden beheerst door het Belgische recht.
 9. De partijen zullen trachten elk geschil met betrekking tot de voorbereiding, geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van een met de Webmaster gesloten opdracht in der minne te schikken. Bij gebreke daarvan wordt de beslechting van het geschil voorgelegd aan de rechtbanken en hoven die de zaak in het Frans behandelen, overeenkomstig artikel 7 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

 

Laatst gewijzigd op 15 juni 2022.