Algemene Voorwaarden

Jeriss Cloud Center
Stationsstraat 40
1930 Zaventem
[email protected]
www.jeriss.be/nl/
BTW : BE 0769 778 340
IBAN : BE82 0689 4177 7168

via de natuurlijke persoon,

Simon Gevcen
Stationsstraat 40
1930 Zaventem

hierna te noemen “de Webmaster”,

hieronder de algemene voorwaarden, hierna te noemen “de voorwaarden”,

die zijn professionele activiteiten met zijn Cliënteel regelen, hierna “de Klant” genoemd.

1. Toepassingsgebied

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele activiteiten tussen de Webmaster en de Klant.
 2. Elk contract aangegaan met de Webmaster impliceert de volledige en volledige aanvaarding van deze Voorwaarden door de Klant. Daarom stemt de Klant er vrijwillig mee in gebonden te zijn aan de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 3. De Webmaster behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, mits hij deze wijzigingen op zijn website vermeldt, met vermelding van de datum van de laatste wijziging van de Voorwaarden. Deze wijzigingen hebben echter geen terugwerkende kracht en zijn derhalve niet van toepassing op lopende contracten, met uitzondering van bepalingen die voortvloeien uit de openbare orde of dwingende wetgeving.
 4. De opdrachten tegenover de Klant worden beheerst door de onderhavige Voorwaarden in hun Franse versie zoals van toepassing op het ogenblik van het sluiten ervan. Zij worden beheerst door het Belgische recht.
 5. Geen enkele afwijking van deze Voorwaarden kan worden aanvaard zonder de schriftelijke toestemming van de Webmaster.

2. Offerte

 1. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, exclusief BTW.
 2. Alle Webmaster offertes zijn gratis. Ze zijn geldig gedurende dertig kalenderdagen vanaf de datum van de offerte, tenzij anders goedgekeurd door de Webmaster. Het opstellen van een offerte is echter niet verplicht voor de uitvoering van diensten door de Webmaster ten opzichte van de Klant. Indien een offerte is opgesteld, zorgt de Webmaster ervoor dat deze een specificatie bevat van de opdracht waarop zij betrekking heeft, alsmede een volledig exemplaar van deze Voorwaarden.
 3. Door de offerte in te vullen en te ondertekenen, erkent de Klant dat hij/zij de Voorwaarden gelezen heeft en ze volledig aanvaardt. Bovendien erkent de Klant dat hij alle informatie heeft ontvangen die nodig is om een weloverwogen keuze te maken uit de diensten en prijzen van de Webmaster. Bovendien kan de offerte niet worden gewijzigd zonder het akkoord van de webmaster, die bevoegd is de prijzen te herzien indien de Klant de inhoud van de offerte wenst te wijzigen of indien de geldigheid ervan is verstreken.
 4. Een offerte is niet bindend voor de Klant of de Webmaster tenzij deze (1) is ingevuld en ondertekend door de Klant, (2) in zijn originele vorm aan de Webmaster is overhandigd, en (3) formeel en uitdrukkelijk door de Webmaster is gevalideerd. Alleen een offerte die tegelijk aan de drie bovenvermelde voorwaarden voldoet, zal als conform worden gecertificeerd. De Webmaster beschikt over een discretionair recht om te weigeren een offerte te valideren (zelfs indien deze naar behoren werd ingevuld, ondertekend en afgeleverd door de Klant) zonder enige verplichting om deze te rechtvaardigen of de Klant te vergoeden, door de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen binnen de dertig kalenderdagen na de datum waarop de Klant de offerte heeft ondertekend.
 5. Bepalingen en voorwaarden in het bestek die in strijd zijn met deze Voorwaarden, hebben voorrang op deze Voorwaarden als bijzondere voorwaarden.

3. Prijsstelling

 1. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, exclusief BTW.
 2. De Webmaster heeft het recht de tarieven aan te passen in geval van door de Klant gevraagde wijzigingen ten opzichte van de initiële prijsopgave of bij verlenging van de opdracht na voltooiing ervan. Zij zal de Klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.
 3. De Webmaster draagt er zorg voor om alle potentiële Cliënten de grootst mogelijke transparantie te bieden met betrekking tot de prijzen. Daartoe publiceert zij op haar website een prijslijst met geschatte prijzen voor verschillende soorten diensten. Zij wordt echter slechts als aanwijzing gegeven en vormt geen definitief prijsaanbod, dat officieel zal worden gemaakt wanneer de individuele offerte wordt meegedeeld.
 4. Mits voorafgaande kennisgeving, kan de Webmaster (bij de eerstvolgende vernieuwing) het tarief herzien van elke onderhoudsformule onderschreven door de Klant, in geval de door de Klant gevraagde werklast niet (meer) overeenstemt met de aanvankelijk bepaalde specificaties. In dit opzicht zal de Webmaster de Klant schriftelijk op de hoogte brengen van deze wijziging vóór de hernieuwing van de formule, ten minste dertig kalenderdagen vóór de hernieuwingsdatum.
 5. Alle onderhoudspakketprijzen zijn onderhevig aan aanpassingen van de kosten van levensonderhoud.

4. Facturering

 1. In geval van een prijsopgave wordt door de webmaster (tenzij anders overeengekomen) geen enkele dienst uitgevoerd vóór ontvangst van de in de prijsopgave overeengekomen aanbetaling, in het algemeen in de orde van 25% van het totale bedrag van de prijsopgave (tenzij anders bepaald in het bestek), die de waarde van een voorschot heeft.
 2. Na afronding van de specificaties in de offerte, stuurt de Webmaster de Klant de factuur voor de totaliteit van de geleverde diensten op basis van de betreffende offerte, waarop de Klant het reeds voor de aanvang van de dienst betaalde voorschot dient af te trekken (tenzij er geen voorschot is gevraagd).
 3. Tenzij anders aangegeven, zijn de facturen van de Webmaster betaalbaar binnen dertig kalenderdagen na hun verzending naar het door de Klant opgegeven e-mail adres voor facturering. Standaard stuurt de Webmaster facturen altijd per e-mail.
 4. De factuur van de Webmaster kan alleen door de Klant worden betwist binnen zeven kalenderdagen na de datum van verzending van de factuur. Na deze termijn wordt het beschouwd als definitief aanvaard door de Klant. Elke (gedeeltelijke of volledige) betaling geldt als aanvullend bewijs van niet-bevestiging van de factuur, zonder dat dit een essentiële voorwaarde is.

5. Laattijdige betalingen

 1. In geval van laattijdige betaling is de Klant van rechtswege (zonder voorafgaande ingebrekestelling) verwijlintresten verschuldigd op grond van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties, alsmede een forfaitaire vergoeding voor administratiekosten van 10% van het onbetaalde bedrag (met een minimum van EUR 50 excl. BTW), onverminderd de redelijke incassokosten zoals voorzien in de genoemde wet.
 2. Tijdens het incasseren van een schuld zal de Webmaster de uitvoering van zijn diensten handhaven om de kwaliteit van zijn diensten te behouden. Hij zal echter gemachtigd zijn om een ​​procedure op te starten om het contract van de Klant te beëindigen in geval van niet-betaling.

6. Opnames

 1. De Klant, als beroepsbeoefenaar, heeft geen herroepingsrecht.
 2. De Klant, als particulier, kan zich binnen dertig kalenderdagen na de verzending van de door hem ondertekende offerte terugtrekken, door een schriftelijk verzoek per e-mail te sturen naar [email protected] Na deze periode kan geen enkele aanspraak meer worden aanvaard tegen de aanvaarde offerte. De Klant zal dus niet langer de desbetreffende factuur kunnen betwisten.
 3. Zodra het verzoek tot herroeping is verwerkt, ontvangt de Klant een bevestigingsmail hierover en wordt hij op de hoogte gebracht van de einddatum waarop de verbintenis afloopt. De handeling van intrekking kan immers pas leiden tot de beëindiging van de verbintenis wanneer deze afloopt. Het leidt niet tot onmiddellijke gedwongen beëindiging van het contract.
 4. Geen enkele vergoeding of terugbetaling kan geëist worden in geval van (al dan niet voorafgaande) opzegging van de opdracht door de opdrachtgever. Met andere woorden, de Klant is verplicht de volledige prijs te betalen van de aanvaarde offerte en de factuur die naar de Klant werd gestuurd.

7. Afsluitingen

 1. De Klant kan zijn abonnement op alle formules van Webmaster te allen tijde beëindigen door schriftelijke kennisgeving uiterlijk op de dertigste kalenderdag vóór de verlenging van de formules. In dit verband is hij verplicht zijn verzoek tot beëindiging kenbaar te maken door middel van een e-mail vanaf het e-mailadres van de klant voor facturering, ter attentie van de webmaster op [email protected].
 2. Indien de Klant besluit zijn abonnement op te zeggen vóór het begin van de periode die is voorzien voor de automatische verlenging van zijn pakketten, zal de Klant geen bijkomende schadevergoeding hoeven te betalen.
 3. Indien de Klant besluit zijn abonnement te beëindigen na het begin van de periode die voor de automatische verlenging van zijn formules is toegestaan, is de Klant verplicht het bedrag van de vernieuwde factuur volledig te betalen. De opzegging wordt pas van kracht aan het einde van de verlengde periode (of eerder, als de Klant daar uitdrukkelijk om vraagt zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding), zodat de Klant en de Webmaster van hun verantwoordelijkheden ontheven zijn.
 4. Na de vrijgave van alle respectieve verantwoordelijkheden, zal de Webmaster alle diensten die door het opgezegde abonnement geleverd worden, deactiveren.
 5. Indien de Klant gegevens op een extern opslagmedium wenst op te slaan vóór de deactivering van de beëindigde dienst, is de Klant verplicht om de Webmaster daarvan op de hoogte te brengen in het verzoek tot beëindiging. De Webmaster zal de Cliënt, binnen zijn mogelijkheden en voor zover technisch mogelijk, de gegevens verstrekken die de Klant wenst op te slaan. Het staat de Webmaster vrij om de Klant extra kosten aan te rekenen voor de export en de back-up van deze gegevens.

8. Onderhoud

 1. Elke creatie van een internetsite door de webmaster gaat noodzakelijkerwijs gepaard met een onderhoudspakket, doorgaans voor een periode van minimaal één jaar (tenzij anders aangegeven in de offerte). Indien de Klant zijn abonnement op een onderhoudspakket niet langer wenst voort te zetten, kan de Klant geen aanspraak maken op enige terugbetaling voor de creatie van de website.
 2. Naast een onderhoudspakket kan de Klant ook intekenen op andere soorten pakketten (domeinnamen, hosting, content editing, of andere…), waarvan de aard zal worden beschreven in de offerte en het bestek.
 3. Bij een abonnement op een onderhoudspakket is elke begonnen maand verschuldigd zonder pro rata.
 4. De Webmaster zorgt voor de goede werking van de diensten waarvoor een onderhoudsformule geldt. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor andere storingen dan die waarvoor zij als normaal bekwaam beroepsbeoefenaar aansprakelijk zou zijn.
 5. De Webmaster controleert maandelijks de goede werking, de vernieuwing (indien van toepassing) en de update (indien beschikbaar) van de server, de beveiligingsoplossing, de database, de hosting, de domeinnaam, de e-mailadressen die aan de domeinnaam zijn gekoppeld, en de licenties van derden die op de website actief zijn.
 6. Standaard zijn alle kosten die gemaakt worden tijdens het onderhoud voor rekening van de Webmaster. De Webmaster kan echter alle kosten in verband met het beheer door de Klant van de door de Klant op de website gepubliceerde inhoud aan de Klant in rekening brengen. Als een niet-uitputtend voorbeeld, kan de Webmaster de kosten van de automatische vertalingen die door laatstgenoemde worden gegenereerd aan de Klant aanrekenen, of als alternatief de betaling van deze automatische vertalingen opzetten om direct door de Klant zelf te worden gefactureerd en betaald.

9. Vernieuwing

 1. Behoudens andersluidende bepaling in de offerte aanvaardt de Klant de stilzwijgende verlenging van de onderschreven formules (voor een duur die identiek is aan de laatst overeengekomen duur) en, bijgevolg, de automatische verlenging van de daaraan verbonden facturen.
 2. Door de automatisch vernieuwde facturen te betalen, aanvaardt de Klant deze Voorwaarden in de versie die van toepassing is op de datum van de factuur.

10. Ontwerpen

 1. Het werkterrein van de Webmaster ligt hoofdzakelijk in het maken en onderhouden van websites. De Webmaster kan echter ook andere diensten aanbieden, zoals domeinnamen, e-mailadressen, hosting, grafische diensten, software- of hardware-infrastructuur, vertaling van teksten, of andere verwante diensten.
 2. In het kader van de creatie van websites zal de Webmaster er zorg voor dragen om met de Klant de domeinnaam van zijn voorkeur te kiezen, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Elke domeinnaam die in de offerte van de Webmaster wordt voorgesteld, is onderhevig aan deze beschikbaarheidsreserve. In geval van niet-beschikbaarheid zal de Webmaster de Klant vergelijkbare alternatieven aanbieden. Indien de domeinnaam tussen de ondertekening van de offerte en de uitvoering daarvan niet meer beschikbaar blijkt te zijn, kan de Klant geen schadevergoeding eisen van de Webmaster.
 3. De Webmaster zal het grafische charter van de website definiëren op basis van de door de klant meegedeelde voorkeuren. Hij zal, in de mate van het mogelijke, de instructies van de Cliënt nauwgezet opvolgen, voor zover dit niet in tegenspraak is met de voorafgaande raming of met het bestek dat aanvankelijk bij het sluiten van de overeenkomst werd opgesteld.
 4. De Klant is verplicht de Webmaster alle nodige inhoudelijke informatie te verschaffen (teksten, afbeeldingen, beschrijvingen of andere informatie) zodat deze laatste zijn werk kan uitvoeren. De Webmaster wijst alle verantwoordelijkheid af in het geval dat de de Klant foutieve gegevens doorgeeft.
 5. De Webmaster zorgt ervoor dat hij altijd de voorkeur geeft aan het gebruik van royaltyvrije technologieën. In het geval dat er geen royalty-vrije optie beschikbaar is om aan de behoeften van de Cliënt te voldoen, zal de Webmaster het best betalende alternatief dat op de markt beschikbaar is, zoeken en de Cliënt aanbieden. Elk gebruik van betaalde software, inclusief de aankoop van licenties, is voor rekening van de Webmaster, die zich het recht voorbehoudt dit aan de Klant in rekening te brengen.
 6. De Webmaster voert al zijn website-ontwerpen uit op WordPress en WooCommerce, tenzij anders vermeld in de specificaties.
 7. De Webmaster behoudt zich het recht voor om een discrete en niet-opdringerige banner op de website te plaatsen om zichzelf bij de bezoekers van de website te promoten. De Cliënt kan echter vragen dat deze banner verwijderd wordt tegen een financiële vergoeding die hetzij in de oorspronkelijke offerte, hetzij in een latere offerte bepaald moet worden.
 8. Alleen de Webmaster is bevoegd om te bepalen of de taken van het bestek waartoe hij zich heeft verbonden naar behoren zijn uitgevoerd, zonder verplichting tot rechtvaardiging. In geval van betwisting is de Klant verplicht om redelijk bewijs te leveren waaruit de niet-uitvoering van voornoemde taken blijkt.

11. Leveringen en deadlines

 1. De Webmaster verbindt zich ertoe zijn opdrachten uit te voeren binnen een redelijke termijn zoals geraamd in het bestek (deze termijn wordt evenwel slechts als aanwijzing gegeven, zonder verbintenis), vanaf de datum van ondertekening van de offerte en onder voorbehoud van ontvangst door de Klant van alle informatie die nodig is voor de uitvoering van de opdracht.
 2. Bij vertraging kan geen schadevergoeding van de Webmaster worden geëist, tenzij de Klant een kennelijke fout of beroepsfout van de Webmaster vaststelt.

12. Garanties

 1. De Klant geniet een conformiteitsgarantie van de geleverde diensten met betrekking tot de schatting. In geval van anomalie heeft de Klant dertig kalenderdagen de tijd, vanaf de datum van levering, om deze eventuele anomalieën aan de Webmaster te melden, die ze gratis en zo snel mogelijk zal laten corrigeren.
 2. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de conformiteitsgarantie van de gevraagde diensten na een tussenkomst of een ongeoorloofde wijziging, een verwerkingsfout of niet-conform gebruik door de Klant, of als gevolg van een anomalie veroorzaakt door een tussenkomst van de Klant of een derde.
 3. De Webmaster garandeert de Klant het best mogelijke beschermingsniveau dankzij een allesomvattende beveiligingsoplossing. Zij zorgt er ook voor dat zij de beste instrumenten gebruikt die op de markt beschikbaar zijn, en ziet erop toe dat geen gebruik wordt gemaakt van technologieën die aan waardevermindering of veroudering onderhevig zijn.
 4. De Webmaster biedt de Klant de best mogelijke technische ondersteuning. In het geval van een technische storing zal de Webmaster de nodige stappen ondernemen om het incident zo snel mogelijk op te lossen.

13. Beveiliging

 1. Alle websites van de Webmaster hebben een beveiligingsoplossing, waaronder een proxy, een firewall en een anti-spam. De Webmaster kan echter niet garanderen dat er nooit een fout zal optreden, in welk geval de Webmaster niet verantwoordelijk kan worden gehouden, tenzij de Klant een fout of kennelijke professionele nalatigheid van de Webmaster constateert.
 2. Alle websites van de Webmaster hebben automatische dagelijkse back-ups die zowel lokaal als in de Cloud gehost worden, waardoor de website van de klant veilig en snel hersteld kan worden als dat nodig is.
 3. De Webmaster verbindt zich ertoe altijd sterke paswoorden te gebruiken en het paswoord van een andere Klant niet opnieuw te gebruiken. de Klant is echter als enige verantwoordelijk voor de keuze van het wachtwoord dat hij zou hebben gemaakt voor de toegang tot de platform account of andere diensten van derden (zelfs in het geval dat de Webmaster de unieke gemeenschappelijke toegang tot deze accounts deelt).

14. Online verkoop

 1. In het geval van een online verkoopsite is de Klant als enige verantwoordelijk voor de verwerking van de verkoop, evenals voor alle procedures in verband met het beheer van de online verkoop. Als niet-uitputtend voorbeeld is de Webmaster op geen enkele manier verantwoordelijk voor het beheer van voorraden, bestellingen, of zelfs verzoeken om informatie van klanten (per e-mail, formulier, of telefoon).
 2. De Webmaster kan op geen enkele manier aanspraak maken op een deel van de inkomsten die door de verkoop van het platform gegenereerd worden. De Webmaster treedt niet op als tussenpersoon bij het beheer van deze inkomsten, aangezien deze rechtstreeks door het platform worden doorgegeven aan een derde betalingsorganisatie (over het algemeen Mollie N.V., tenzij anders bepaald in het contract), waarbij de Klant een rekening zal hebben aangemaakt op zijn eigen naam of op naam van een bedrijf waarvoor hij gemachtigd is. De Klant garandeert de Webmaster dat hij in dit opzicht over alle nodige toelatingen beschikt.
 3. Anderzijds is de Webmaster gemachtigd om de Klant bij te staan bij de eerste opzet van zijn rekening bij de derde betalingsorganisatie. In dit verband wordt de Webmaster gemachtigd om door de derde betalingsorganisatie geïdentificeerd te worden als partner van de Cliënt, om commissies te ontvangen op de inkomsten die gegenereerd worden door de online verkoop van de Cliënt.
 4. In geval van falen van het online verkoopplatform of van het systeem van de derde betalingsorganisatie, kan geen enkele aanspraak tegen de Webmaster gemaakt worden.

15. Eigendomsrechten

 1. Behoudens andersluidende bepaling in de offerte, kan geen enkel eigendomsrecht (materieel, intellectueel, auteur, commercieel, naburig, of ander) door de Klant opgeëist worden met betrekking tot het werk van de Webmaster, aangezien deze laatste de enige eigenaar is van zijn werk. Dit omvat het ontwerp van de website, de hosting, de domeinnaam, de e-mailadressen die aan de domeinnaam gekoppeld zijn, en alle andere werkzaamheden die in de door de Klant aanvaarde offerte omschreven worden.
 2. Alleen de Webmaster kan van dit eigendomsrecht afwijken door in de offerte uitdrukkelijk de voorwaarden te bepalen van een eventuele overdracht van het eigendomsrecht aan de Klant of aan een andere entiteit. de Klant kan op elk moment bij de Webmaster een offerte aanvragen voor de aankoop van zijn website en/of de diensten die hem door de Webmaster verleend worden. De Webmaster kan het verzoek echter zonder enige bijzondere rechtvaardiging weigeren.
 3. Elk hergebruik van de eigendomsrechten met betrekking tot het werk van de Webmaster zonder de toestemming van de Webmaster is strikt verboden. De Webmaster behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen tegen de Klant te ondernemen om dit misbruik van rechten te stoppen en om schadevergoeding te eisen.
 4. In het geval dat de Klant een bewezen eigendomsrecht heeft op de gehele of gedeeltelijke inhoud die op de door de Webmaster gecreëerde website getoond wordt, wordt de Webmaster geacht stilzwijgende toestemming van de Cliënt te hebben gekregen (via aanvaarding van de offerte van de Webmaster) voor de exploitatie en publicatie van deze inhoud (zonder kosten of lasten).

16. Toegangsrechten (en verplichtingen)

 1. De Klant is verplicht de Webmaster alle nodige toegang te verschaffen (zodat de Webmaster zijn taken in goede omstandigheden kan uitvoeren) en de Webmaster is gemachtigd om zonder voorafgaande kennisgeving verbinding te maken met de accounts van de Klant. Als niet-uitputtend voorbeeld kan de Webmaster toegang krijgen tot de e-mailadressen die aan de domeinnaam gekoppeld zijn, of, in geval van online verkoop, kan hij toegang krijgen tot de rekening van de Klant bij zijn derde betalingsorganisatie. In dit opzicht verbindt de Webmaster zich ertoe de Klant alle nodige garanties van veiligheid (en vertrouwelijkheid) te bieden, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van een inbreuk buiten zijn wil of controle, en het is aan de Klant om elke inbreuk door de Webmaster te bewijzen.
 2. De Klant heeft gratis toegang tot de ruimte voor technische ondersteuning op de website van de Webmaster. De Klant zal de mogelijkheid hebben om met de Webmaster te communiceren (of het nu om commerciële, technische of andere zaken gaat). De Klant zal ook toegang krijgen tot hulpmiddelen (indien beschikbaar) zoals documentatie, blogberichten, en dergelijke.
 3. Indien de Klant toegang wenst tot het websiteplatform, heeft de Webmaster alle rechten om deze toegang te aanvaarden of te weigeren. Aan de Webmaster kan geen verplichting worden opgelegd om het verzoek te accepteren. Indien de Webmaster de Klant machtigt om toegang te krijgen tot het platform, wordt aan de Klant een beperkt toegangsrecht verleend zodat hij de inhoud van de website waartoe de Webmaster toegang heeft verleend, kan raadplegen, wijzigen of verwijderen. De Klant is verantwoordelijk voor het activeren en handhaven van dubbele authenticatie voor de beveiliging van zijn klantenrekening. Als deze laatste, na de toegangsautorisatie van de klant, op eigen initiatief enige manipulatie uitvoert die tot (kleine of grote) schade leidt, is de klant als enige verantwoordelijk voor dit incident en kan hij geen klacht indienen bij de Webmaster. Bij wijze van indicatie kan de Webmaster, op verzoek van de Klant, een herstel van de site uitvoeren via een eerdere back-up.
 4. Het is de Klant formeel verboden (behoudens andersluidende schriftelijke toestemming van de Webmaster) om de toegang tot de platforms die de Webmaster hem verleend heeft en waarvoor de Webmaster verantwoordelijk is in het kader van een door de Klant onderschreven onderhoudsformule, te delen met een derde. De Webmaster kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige actie uitgevoerd door een derde in het kader van dit onwettig gebruik van toegangsrechten. Alleen de Webmaster heeft het recht te bepalen welke personen toegang hebben tot de platforms.
 5. In het geval dat de Webmaster technische bijstand nodig heeft van een derde professionele dienstverlener (van het ondersteuningsteam van een extensie, een thema of andere), kan deze dienstverlener van de Webmaster een beperkte en tijdelijke toegang krijgen tot de platforms die door de Webmaster beheerd worden, om de vooraf bepaalde bijstandsopdracht uit te voeren. De Webmaster zal proberen het probleem op te lossen in een kwalificatieversie, maar als deze versie niet voldoet, kan de Webmaster toegang geven tot de productieversie. De Webmaster neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de daden van de derde provider.

17. Exploitatierechten (en -plichten)

 1. De Klant heeft exploitatierechten met betrekking tot het door de Webmaster verrichte werk.
 2. De Webmaster kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onwettige handelingen van de Klant in het geval dat deze laatste op zijn Internet inhoud gepubliceerd heeft die onwettig is volgens de Belgische wet. In het geval van illegale inhoud die door de Webmaster ontdekt wordt, zal de Klant op de hoogte gebracht worden van de onmiddellijke depublicatie van de inhoud door de Webmaster, binnen de mogelijkheden van deze laatste. De Webmaster is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het controleren van de wettigheid van de inhoud die door de Klant gepubliceerd wordt. In geval van recidive door de Klant, kan de Webmaster zijn diensten beëindigen als een geval van overmacht.
 3. De Klant garandeert dat hij over alle nodige rechten beschikt om de inhoud te gebruiken en te publiceren op het Internet. Dit omvat de te publiceren informatie die door de Klant aan de Webmaster wordt doorgegeven, evenals de informatie die door de Klant zelf wordt gepubliceerd indien hij toegang heeft tot het platform.
 4. De Klant vrijwaart de Webmaster onherroepelijk en zonder enige beperking tegen elke actie van een derde als gevolg van de schending van hun rechten met betrekking tot de gepubliceerde inhoud (zowel met betrekking tot intellectuele rechten die bij de derde kunnen blijven, als met betrekking tot elk ander recht waarvoor de Webmaster aansprakelijk zou kunnen zijn). De Klant erkent ook dat hij als enige verantwoordelijk is voor de inhoud van zijn site tegenover derden, met inbegrip van derde dienstverleners in contractuele relatie met de Webmaster, tot volledige kwijting van deze laatsten.

18. Onderbrekingen in de dienstverlening

 1. De Klant is verplicht alle informatie te verstrekken die de Webmaster nodig heeft om de in de offerte omschreven diensten uit te voeren. Indien dit niet het geval is, kan de Webmaster verklaren dat hij niet in staat is zijn opdracht uit te voeren en deze opschorten totdat de Cliënt de vereiste informatie heeft verkregen.
 2. De Webmaster kan af en toe tijdelijke onderbrekingen plannen in de beschikbaarheid van de diensten die aan de Klant geleverd worden, in geval van technische verbeteringen aan de dienst, het platform, de server of de database. Deze onderbrekingen zullen zo kort mogelijk zijn. Zij geven de Klant geen recht op schadevergoeding.
 3. De Webmaster, die als natuurlijke persoon optreedt, kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor storingen in geval van onbeschikbaarheid van zijn persoon, bijvoorbeeld in geval van ziekte, ongevallen, onbekwaamheid of invaliditeit. Hij zal er echter voor zorgen dat hij in een dergelijk geval contact opneemt met een werknemer die in staat is de opdracht voort te zetten en de Klant de identiteit van deze werknemer meedeelt.
 4. De Webmaster kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor storingen in geval van incidenten op het niveau van derde leveranciers (zoals hosting-, domein-, certificaat- of beveiligingsproviders) die de beschikbaarheid van de door de Webmaster geleverde diensten kunnen beïnvloeden.
 5. De Webmaster kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van computeraanvallen, storingen buiten zijn controle, of technische incidenten op de aan de Cliënt geleverde diensten. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding of schadeloosstelling door de Klant, tenzij de Klant een fout of kennelijke professionele nalatigheid van de Webmaster vaststelt.
 6. De Webmaster heeft het recht zijn activiteiten op te schorten tijdens zijn geplande vakantie. Zij zal de data spontaan of op verzoek aan de Klant meedelen.

19. Diverse clausules

 1. De Webmaster handelt te goeder trouw en als een ijverig ondernemer in de uitoefening van zijn professionele activiteiten. Zij is jegens de Klant slechts gebonden door een middelenverbintenis.
 2. De Webmaster verbindt zich ertoe de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met zijn privacybeleid en de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zij verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de Cliënt niet mee te delen voor andere doeleinden dan de uitvoering van de taken die haar door de Klant zijn toevertrouwd. De Klant kan te allen tijde de Webmaster vragen naar de gegevens die door hem over hem geregistreerd zijn, en heeft het recht om te vragen dat deze gewijzigd of onmiddellijk verwijderd worden.
 3. De partijen zullen trachten elk geschil met betrekking tot de voorbereiding, geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van een met de Webmaster gesloten opdracht in der minne te schikken. Bij gebreke daarvan wordt de beslechting van het geschil voorgelegd aan de rechtbanken en hoven die de zaak in het Frans behandelen, overeenkomstig artikel 7 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

 

Laatst gewijzigd op 17 maart 2023.